Primbon Ilmu Kejawen

Yen arep tarakbrata. Yen arep tarakbrata (tirakat), kudu adus wuwung dhisik, mantrane : Niyatingsun adus, angedusi badan kayun, manggih toya rabani, dus lali, dus mani, badan adus den dusi padha badan, roh adus den dusi padha roh, sukma adus den dusi padha sukma, dat teles sukma ngalam, dat urip tan kena kawoworan, urip sajroning karsa, ingsun adus banyu saking kodratolah, byur njaba, suci njeroning badan rabani, alahu sakarsa, alahu ngalaihi wasalam. Sawuse rampung maca mantra, banjur adus wuwung kang resik.

cahya mangan rahsa, langgeng ing ciptaku, tetep mantep tan kena owah. Mantra diwaca saben bakda magrib kapirig 40, yen lagi tapabrata

Mantra sahadat ayem.

Sahadat ayem wus dumunung neng kalbuningsun, pan ingsun dhuwe lopak-Iopak salaka, isine menur malati sajodo, ora kanta ora kanti, ora uwas ora sumelang, murub muncar cahyaku, gumilang cahyaning Allah, murbung cahya terang karsaning Allah. Lakune ngebleng 3 dina 3 bengi, wiwite dina Kemis Wage. Mantra diwaca yen arep mangkat perang, sarta yen methukake mungsuh, Ian yen wus campuh perang.

WhatsApp chat